ทําไมต้องซื้อ RMF

RMF

ว่าด้วยเรื่องของ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF หลายคนอาจข้องใจว่าทำไมถึงต้องเลือกลงทุนกองทุนRMF ถึงดีต่อมนุษย์เงินเดือน เพราะไม่ใช่แค่เพียงการเก็บออมเงินและสร้างโอกาสทำกำไรให้งอกเงยเพียงเท่านั้น ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  กองทุน RMF คือ การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษี เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในบั้นปลายชีวิต โดยสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลาย ทั้งหุ้น-ตราสารหนี้  พันธบัตรรัฐบาล หรือทองคำ และสามารถเลือกระดับความเสี่ยงในการลงทุนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  – ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีหรือเว้นปีไปตลอดจนอายุ 55 ปี หรือทุพพลภาพ  – ต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกและขายคืนได้นักลงทุนอายุครบ 55 ปี – นักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือ บลจ. ทราบด้วย แม้ว่ากองทุนRMF จะมีความเสี่ยงของการผันผวนของราคาตลาด นักลงทุนยังต้องศึกษาการลงทุนให้ละเอียดให้ชัดเจน หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มตัดสินใจทำการลงทุน  ข้อควรระวังหากนักลงทุนทำผิดเงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF  กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี – จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นไปเป็นเวลา 5 ปีย้อนหลัง – ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ในปีภาษีที่ขาย ซึ่งทาง บลจ. จะมีการหักภาษี ณ […]