วางแผนการ รับมรดกและภาษี

รับมรดกและภาษี

เมื่อพูดถึง “มรดก” หลายคนอาจมีภาพของการอ่านพินัยกรรมแบบในละคร แต่จริง ๆ แล้ว มรดกยังมีเรื่องการคำนวณอัตราภาษีและการยื่นจ่ายภาษีตามกฎหมายด้วย หรือที่เรียกกันว่า “ภาษีมรดก” นั่นแหละ  รับมรดกและภาษี จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิด รวมถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตลอดจนหนี้สิน ที่ส่งทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งเมื่อเสียชีวิต ผู้ได้รับมรดก บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  | รับมรดกและภาษี – กลุ่มผู้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด คือ ผู้สืบสันดาน บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน – กลุ่มทายาทโดยพินัยกรรม คือ ผู้รับพินัยกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรม รับมรดกและภาษี คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าทรัพย์สินของทายาท หลังได้รับจากกองมรดกของผู้ตาย หากผู้รับมรดกใกล้ชิดกับผู้ตาย ก็มีโอกาสรับภาระภาษีน้อยกว่า เพราะมีกำหนดค่าลดหย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตายไว้ การ รับมรดกและภาษี โดยภาษีมรดก 5 ประเภท มีดังนี้  1. อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่าง […]