ประกัน อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง

ประกัน

ปัจจุบันกรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี สามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 300,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม เบี้ย ประกัน บางประเภทไม่สามารถนำไปหักภาษีหรือไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถบังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดในการหักภาษีสำหรับแต่ละประเภท ที่ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรานี้ต้องรับทราบข้อกำหนดของกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมสรรพากรอนุญาตให้หักเบี้ยประกันภัยสองประเภทต่อไปนี้ 1. เบี้ย ประกัน ชีวิตที่ประกอบขึ้นเอง และ เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีที่ชำระจริงได้สูงสุด 100,000 บาท และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เบี้ยประกันสุขภาพคิดตามจำนวนเงินที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท (ปรับเป็น 15,000 บาท) ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ถ้าหากมีเงินคืนระหว่างอายุสัญญา ซึ่งก็คือเงินคืนสะสมไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือ 20% สำหรับงวด เช่น ชำระคืนทุก 2 หรือ 3 ปี แทนเบี้ยประกันภัยสะสมในช่วงเวลานั้น ผู้จะเสียภาษีจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันชีวิตแสดงความจำนงในการใช้สิทธิยกเว้นเบี้ยประกันภัยให้บริษัทส่งข้อมูลต่อสำนักงานสรรพากร (แบบยื่นคำร้อง)  1.1 เบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดมีราคาถูกและจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่กลับไม่มีการคืนเงินระหว่างทาง  1.2 ประกันชีวิตแบบมีกำหนดระยะเวลา […]