logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
หุ้นกู้แสนสิริ คืออะไร

Date

หุ้นกู้แสนสิริ

การออมเงินด้วยเงินสดอาจเป็นการออมเงินที่แสนจะธรรมดาไปแล้ว เมื่อเราสามารถออมเงินด้วยการลงทุนที่ต่างออกไปจากเดิม ซึ่ง “หุ้นกู้แสนสิริ” อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การออมเงินมากขึ้น หากใครยังไม่ทราบว่าหุ้นกู้แสนสิริคืออะไร วันนี้เราจะมารู้จักและทำความเข้าใจกัน

หุ้นกู้แสนสิริ

หุ้นกู้แสนสิริ หรือ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน เพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามแผนงานของบริษัท เช่น การขยายกิจการ ขยายสาขา หรือซื้อที่ดินสำหรับแผนโปรเจกต์ใหม่ โดยไทยเราจะกำหนดหุ้นไว้หน่วยละ 1,000 บาท ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย พร้อมการซื้อขายแบบ Real-Time 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปีตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ โดย หุ้นกู้แสนสิริ หรือ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน

หุ้นกู้แสนสิริ

หุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท (อ้างอิงข้อมูลจาก ธนาคารไทยพาณิชย์)

1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond หรือ Junior Bond) 

หากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น แต่สูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญซึ่งมีสิทธิเรียกร้องเป็นอันดับสุดท้าย

2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Bond) 

หากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสาร ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น แต่สูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับ

3. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)

หุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ตามราคาที่กำหนด ในจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่ เปลี่ยนสถานะจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ

4. หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Secured Bond)

หุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารหนี้นำสินทรัพย์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ และผู้ถือจะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่วางค้ำประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่น โดยมีการตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond Holder Representative) เพื่อตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ที่ค้ำประกัน

5. หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured Bond)

หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดวางค้ำประกัน หากผู้ออกตราสารล้มละลาย จะต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือ

*บุริมสิทธิ (Preferred Stock) คือสิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่เหนือเจ้าหนี้รายอื่น โดยสามารถบังคับให้ลูกหนี้จ่ายหนี้กับตนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ จะเกิดขึ้นได้จากกฎหมายกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถตกลงกันเองได้และถือเป็นโมฆะ

หุ้นกู้แสนสิริ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้

– ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเกิดเปลี่ยนแปลง หากมีค่าสูงขึ้นจะทำให้ตราสารหนี้มีราคาหรือมูลค่าลดลง และจะมีมูลค่าจะสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง

– ความเสี่ยงด้านเครดิต: เมื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ ต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้น โดยต้องชำระคืนให้ครบถ้วนและตรงต่อเวลาที่กำหนด หากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้คืนได้และอาจถูกฟ้องล้มละลาย ส่งผลต่อให้เราไม่ได้รับดอกเบี้ยหรืออาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดที่คุณลงทุนไปได้

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://china-investmentcasting.com/หุ้น/

เครดิตภาพ

https://www.pinterest.com/

https://www.pinterest.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ