ตราสารหนี้

ตราสารหนี้  คือการที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจะมีสถานะเป็นผู้ปล่อยกู้หรือเจ้าหนี้ และผู้ยืมเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหรือทางบริษัทเอกชนก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งทางรัฐบาลจะออกมาในรูปแบบพันธบัตรรัฐาลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ส่วนบริษัทเอกชนจะออกมาในรูปแบบหุ้นกู้เอกชนหรือ ตราสารหนี้เอกชน ซึ่งการลงทุนผ่านตราสารหนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents