logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
ตราสารหนี้ แบบไหนน่าลงทุน วิธีเลือกตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

Date

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น หรือกพัารลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ ชนิดของตราสารหนี้ที่คนทั่วไปรู้จัก คือ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออกโดยองค์กรหรือบริษัทต่างๆ

TRIS Rating | ตราสารหนี้

TRIS Rating ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแก่บริษัทหรือองค์กรที่มีแผนจะระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ หรือผู้ที่ประสงค์จะทราบความเห็นอีกมุมเกี่ยวกับสถานภาพทางด้านความน่าเชื่อถือของตนเอง การจัดอันดับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร และ อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้เป็นการจัดอันดับแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับตราสารหนี้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออกโดยองค์กร โดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่ต้องการให้จัดอันดับเครดิตตราสารหนี้จะต้องมีการจัดอันดับองค์กรเสียก่อน นอกเหนือจากตราสารหนี้ทั่วไปแล้ว ยังให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Transaction) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะผสมระหว่างหนี้และทุน (Hybrid Instrument)

Fitch Rating Thailand

Fitch Rating คือ บริษัทตัวแทนที่จัดระดับความน่าเชื่อถือ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์คและลอนดอน บริษัทเริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2544 โดยการร่วมลงทุนของ Fitch Ratings Limited (UK) บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศของ World Bank กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์ไทยและผู้ออกตราสาร โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นในฝั่งของ Fitch Rating 49.9% สถานบันไทย 50.1% การให้อันดับของ Fitch Rating โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการแบ่งระดับของบริษัทที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนตราสารหนี้ในบริษัท โดย AAA คือ บริษัทที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมั่นคง D คือ บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ เพราะไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามสัญญาส่วนใหญ่หรือทั้งหมด และ NR คือ บริษัทที่ไม่ได้รับการจัดระดับความน่าเชื่อถือ

Credit Rating

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ใช้แสดงระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดยทั่วไปจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง D ในการบอกความน่าเชื่อถือ โดย D จะมีความน่าเชื่อถือต่ำที่สุด และ A จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ระดับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย ซึ่งผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือ หาก Credit Rating ต่ำที่สุด จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดแลกกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ส่วนตราสารหนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดจะให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด เนื่องจากแทบไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

A picture containing table

Description automatically generated

สัญญาการกู้ยืม

สัญญากู้ยืมนั้น เป็นสัญญาที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้กู้ยืมเพื่อใช้สอยทรัพย์สินนั้น และผู้กู้ยืมก็ตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว ประเภทของสัญญากู้ยืม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สัญญายืมใช้คงรูป และ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ซึ่งการกู้ยืมเงินนั้นจัดอยู่ในประเภทของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น และสัญญายืมนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม ดังนั้น การกู้ยืมเงินหรือสัญญากู้ยืมเงิน จึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ที่ ผู้กู้ยืม ไปขอกู้ยืมเงินจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ให้กู้ โดยผู้กู้ยืมสัญญาหรือตกลงว่าจะใช้เงินคืนให้ภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในการกู้ยืมเงินนี้จะมีการกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมด้วยหรือไม่ก็ได้ และสัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้ว

ตราสารหนี้ของภาครัฐ (Government Bond)

คือ ตราสารหนี้ที่ออกด้วยกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป พันธบัตรรัฐบาล คือ ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน นำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เป็นต้น พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ คือ ตราสารหนี้ที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก และมีการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเพื่อนำมาลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พันธบัตรออมทรัพย์ คือตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุน ตั๋วเงินคลัง คือ ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เป็นตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก 

อ่านบทความเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

เครดิตภาพ

https://thaipublica.org/

https://www.trisrating.com/

https://webportal.bangkok.go.th/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ