logo ลงทุน1 - https://china-investmentcasting.com/
กองทุนรวม คืออะไร? มีกี่ประเภท เครื่องมือในการลงทุนสําหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลา

Date

กองทุนรวม - https://china-investmentcasting.com/

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนำเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหลาย มากองรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากนั้นนำเงินที่ได้ระดมทุนมาไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยมากจะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งอาจเป็นบริษัทแยกออกมาหรือยู่ภายใต้ธนาคารก็ได้เช่นกัน 

รูปแบบการลงทุนกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ เงินปันผล (Dividends) ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกองทุนรวมก็ต่อเมื่อเราลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเท่านั้น และกำไรส่วนเกินมูลค่าลงทุน (Capital Gain) ส่วนนี้จะได้รับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วมลงทุน โดยหน่วยลงทุนต้องมีค่าสูงกว่าตอนลงทุนซื้อมา 

โดย กองทุนรวม สามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ 

กองทุนรวมแบบปิด : เป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย ซึ่งจะเปิดขายเพียงครั้งเดียวและต้องถือไว้จนครบสัญญา 

กองทุนรวมแบบเปิด : เป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ทุกวัน บลจ. จะเปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ โดยราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV มีระดับความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินแบบประจำ

กองทุนรวม - https://china-investmentcasting.com/ 1

ประเภทของการลงทุนรวม จะแบ่งตามความเสี่ยง 8 ระดับ

ความเสี่ยงระดับที่ 1 กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 

กองทุนรวมประเภทนี้ เป็นการกู้เงินระยะสั้นของสถาบันต่าง ๆ อาทิ ธนาคาร รัฐบาล เป็นต้น โดยจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี ทำให้มีความเสี่ยงต่ำมาก

ความเสี่ยงระดับที่ 2 กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ 

เป็นกองทุนรวมเหมือนกับประเภทที่ 1 แต่สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนอัตรา แต่กองทุนจะการคำนวณลดความเสี่ยงเอาไว้แล้ว

ความเสี่ยงระดับที่ 3 กองทุนรวมพันธบัตร 

กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จึงมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคามากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

ความเสี่ยงระดับที่ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เอกชน มีความเสี่ยงต่อความผันผวนราคาของกิจการที่กองทุนไปลงทุนอยู่

ความเสี่ยงระดับที่ 5 กองทุนรวมผสม 

กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ร่วมกับตราสารทุน (หุ้น) ความเสี่ยงสูง-ต่ำจะขึ้นออยู่กับสัดส่วนของนโยบายการลงทุน

ความเสี่ยงระดับที่ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั้งในไทยแล้วเทศ  เนื่องจากมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทำให้มีความเสี่ยงมากตามไปด้วย เช่น กองทุน SSF / SSFX

ความเสี่ยงระดับที่ 7 กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ 

กองทุนรวมที่เลือกลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโทรคมนาคม โดยความเสี่ยงของกองทุนจะขึ้นอยู่กับทิศทางของอุตสาหกรรมที่ลงทุน เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกันจะมีทิศทางในการเติบโตขึ้นลงคล้ายกัน มีโอกาสได้กำไรเท่ากับขาดทุนได้มากพอ ๆ กัน

ความเสี่ยงระดับที่ 8 กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก 

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อันไม่ใช่สินทรัพย์พื้นฐาน เช่น อสังหาริมทรัพย์ น้ำมัน ทองคำ ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจในการลงทุนค่อนข้างมาก

กองทุนรวม - https://china-investmentcasting.com/ 2

Picc

https://www.pinterest.com/pin/181058847510216945/

https://www.pinterest.com/pin/255649716344636608/

https://www.pinterest.com/pin/1143492161607714992/

เครดิต

https://thai-ganja.com/

https://tham-boon.com

https://qiuauto.com

https://siamgame.org

https://chinese2know.com

https://MySpaceTop100.com

https://extremesnakes.com

https://campquality.net

https://1dollar-tattoo-designs.com

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ